July 15, 2024

MIRA ROAD

मीरा रोड, महाजन वाडी संघवी इको सिटी मध्ये अवनि फूड वॅन चे उदघाटन!!

आज दिनांक ०६/०७/२०२४ रोजी महिला उद्योजिका *श्रीमती ज्योती रंजन जाधव* यांनी महाराष्ट्र शासन धोरनांतर्गत *अवनि लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र* या...